بازدید جناب آقای مهندس امیر آقاجانی مدیرعامل محترم شرکت بزرگ صنایع دستی آقاجانی

بازدیدجناب آقای مهندس امیر آقاجانی

مدیرعامل محترم شرکت بزرگ صنایع دستی آقاجانی و همکاران گرامی

از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱