پرداخت اینترنتی

نیک اندیش گرامی

با تکمیل فرم زیر و انتخاب مبلغ مورد نظر می توانید به صورت الکترونیک و با استفاده از رمز دوم کارت نسبت به اظهار لطف بی انتهای خود به این خیریه اقدام فرمایید.