پرداخت ناموفق

تراکنش نا موفق بود در صورت کسر مبلغ از حساب شما حداکثر پس از ۷۲ ساعت مبلغ به حسابتان برمی گردد.