بازدید جناب آقای مهندس یاری شهردار محترم شهر دولت آباد اصفهان

بازدید جناب آقای مهندس یاری

شهردار محترم شهر دولت آباد اصفهان

و سرکار خانم طغیانی
عضو شورای اسلامی شهر دولت آباد اصفهان
و همراهان
از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان  مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲