بازدید جناب آقای دکتر چاوشی مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان اصفهان

بازدید جناب آقای دکتر چاوشی

مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان اصفهان
جناب آقای صدیقی
معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی
جناب آقای رحمانی
معاونت محترم مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی
از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱