بازدیدسرکار خانم عابدینی ریاست محترم دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

بازدیدسرکار خانم عابدینی ریاست محترم دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان
سرکار خانم احمدی دادیار محترم شعبه سوم دایره سرپرستی
سرکار خانم گله دار مدیر محترم مجتمع دایره سرپرستی
از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲