تقدیر و قدردانی از خیر نیکوکار حاج علی امین الرعایائی توسط هیأت مدیره خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

تقدیر و قدردانی از خیر نیکوکار حاج علی امین الرعایائی توسط هیأت مدیره خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷.