بازدید مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اصفهان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

بازدید حاج آقا زین العابدینی، مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اصفهان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۰.