تقدیر و قدردانی از پزشکان آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه به مناسبت روز پزشک

تقدیر و قدردانی از جناب آقای دکتر فرجامی، جناب آقای دکتر عالم زاده، جناب آقای دکتر نیکزاد، از پزشکان محترم آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان به مناسبت روز پزشک