بازدید تعدادی از مدیران استان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان به مناسبت روز مادر

بازديد جناب اقاي دكتر نصر مديركل محترم بهزيستي استان اصفهان و معاونين محترمشان ، جناب اقاي بهبهاني مدير كل محترم اداره ثبت و اسناد استان اصفهان ،جناب آقاي ميري جهرمي مديريت محترم شعب بانك صادرات استان اصفهان و جناب اقاي حاج شكراله باقريان از خيرين نيكوكار استان اصفهان در شب ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)از آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان مورخ٩٩/١١/١٤