بازدید دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

بازدید تعدادی از دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان در تاریخ ۹۸/۷/۱۳