بازدید تعدادی از قضات دادگستری شهرستان مبارکه

بازدید جناب آقای کفاش ریاست شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ، جناب آقای منصوری رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب اصفهان ، جناب آقای موسوی پور معاون قضایی دادگستری مبارکه ، جناب آقای راستی رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ دادگستری مبارکه ، جناب آقای امینی رئیس شعبه ۱۰۳ کیفری ۲ دادگستری مبارکه ،چناب آقای اقبال سعیدی رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ دادگستری مبارکه ، جناب آقای رمضانی رئیس دادگاه خانواده دادگستری مبارکه ، جناب آقای دکتر جعفری رئیس شعبه ۲ حقوقی دادگستری مبارکه در ۹ تیرماه ۹۸ از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان.