تجلیل از جناب آقای حاج کریم پوستی رییس هیات مدیره خیریه سالمندان صادقیه در شهرداری منطقه ۱۲

تجلیل از جناب آقای حاج کریم پوستی ریاست هیات مدیره خیریه سالمندان صادقیه اصفهان توسط جناب آقای دکتر نوروزی شهردار محترم اصفهان ، جناب آقای مهندس نصر ریاست محترم شورای شهر اصفهان ، جناب آقای مهندس باقری شهردار محترم منطقه ۱۲ در شهرداری منطقه ۱۲ اصفهان مورخ ۹۸/۷/۲۱