ديدار و تقدير هيات مديره آسايشگاه خیریه سالمندان صادقيه از مدير محترم منطقه ١٢ شهرداري اصفهان

ديدار و تقدير هيات مديره آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان از جناب آقاي مهندس باقري مدير محترم منطقه ١٢ شهرداري اصفهان مورخ ٩٩/١٢/١٣