منابع مالی

مردم ، حامیان همیشگی سالمندان صادقیه

 

موسسه خیریه سالمندان صادقیه بعنوان دومین آسایشگاه نگهداری کشور طی این سال ها صرفا به همت نیکوکاران و حمایت های مردمی اداره شده است و منبعی جز نگاه خیرخواهانه ی خیرین ندارد.