تقدیر و قدردانی از پزشکان آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه به مناسبت روز پزشک

تقدیر و قدردانی از جناب آقای دکتر فرجامی، جناب آقای دکتر عالم زاده، جناب آقای دکتر نیکزاد، از پزشکان محترم آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان به مناسبت روز پزشک

واكسيناسيون كوويد ١٩ تعدادي از سالمندان و پرسنل آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان

واكسيناسيون كوويد ١٩ تعدادي از سالمندان و پرسنل آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان توسط مركز بهداشت شماره ٢ و سازمان بهزيستي استان اصفهان مورخ ٩٩/١٢/٢٧

تجلیل ها