تقدیر و قدردانی هیأت مدیره از پزشکان محترم آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان بمناسبت روز پزشک

تقدیر و قدردانی هیأت مدیره

از جناب آقای دکتر عالم زاده
جناب آقای دکتر فرجامی
جناب آقای دکتر نیکزاد
از پزشکان محترم آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان
بمناسبت روز پزشک