بازدید فرمانده محترم یگان ویژه نیروی انتظامی استان اصفهان از خیریه سالمندان صادقیه

بازدید فرمانده محترم یگان ویژه نیروی انتظامی استان اصفهان، جناب سرهنگ نصیری و همراهان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰.