بازدید ریاست محترم اتحادیه آرایشگران استان اصفهان از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

بازدید جناب آقای مصطفی سلمانی ریاست محترم اتحادیه آرایشگران استان اصفهان از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان.