بازدید شهردار محترم منطقه ۱۲ اصفهان از خیریه سالمندان صادقیه به مناسبت روز جهانی سالمند

حضور شهردار محترم منطقه ۱۲ اصفهان جناب آقای مهندس علی باقری و همراهان در سرای سالمندان صادقیه بمناسبت روز جهانی سالمند مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰.