بازدید تعدادی از مدیران کانون بازنشستگی استان اصفهان از خیریه سالمندان صادقیه

حضور جناب آقای غفرالهی رئیس صندوق بازنشستگی استان اصفهان، جناب آقای پویانفر رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان، جناب آقای افتخار مدیرعامل مجمع کانون های بازنشستگان استان اصفهان در آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۵/۷.