بازدید تعدادی از مدیران و معاونان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

بازديد جناب اقاي دكتر نجفي نماينده محترم دادستان كل كشور، جناب اقاي دكتر فرهمند معاون دادستان اصفهان، جناب اقاي دكتر پورشبانان معاونت توانبخشي بهزيستي استان اصفهان، جناب اقاي سلماني مديريت بهزيستي شهرستان اصفهان از آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان مورخ ١٤٠٠/٢/٣١