مراسم خاك سپاري مرحوم حاج كريم پوستي موسس و رئيس هيأت مديره خيريه سالمندان صادقيه و همسر وفادارشان در قطعه نام آوران بلوك مفاخر

در تاریخ ٩٩/٨/٢٦ مراسم خاك سپاري مرحوم حاج كريم پوستي موسس و رئيس هيأت مديره خيريه سالمندان صادقيه اصفهان و همسر وفادارشان حاجيه خانم عزت پوستي در قطعه نام آوران بلوك مفاخر انجام شد.