برگزاري جلسه هيأت مديره بمنظور تكريم و پاسداشت موسس خیریه سالمندان صادقيه مرحوم حاج آقا كريم پوستي در آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه

برگزاري جلسه هيأت مديره بمنظور تكريم و پاسداشت موسس خیریه سالمندان صادقيه اصفهان مرحوم حاج آقا كريم پوستي در آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان مورخ ٩٩/٩/٢