حضور رئیس هیات مدیره آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان در مراسم پنجاهمین سالگرد درگذشت آیت الله زند کرمانی

حضور حاج کریم پوستی رئیس هیات مدیره آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان در مراسم پنجاهمین سالگرد در گذشت حضرت آیت الله زند کرمانی از بنیان گذاران بیمارستان عسگریه اصفهان مورخ ۹۸/۶/۲۱