دیدار رئیس هیات مدیره خیریه سالمندان صادقیه با مدیر کل دادگستری استان اصفهان

دیدار حاج کریم پوستی ریاست هیات مدیره ، حاج حسین کفاش عضو هیات امنا و سرکار خانم فائقه مجدی عضو هیات مدیره آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان با جناب آقای حبیبی مدیر کل دادگستری استان اصفهان مورخ ۹۸/۴/۱۰